VZW
PIBO-Campus

Pagina afdrukken

ADLO: SMART crops (precisielandbouw)

Situering project

Langzaam maar zeker doen technieken rond precisielandbouw hun intrede in de Vlaamse landbouw. In dit project worden innovatieve technieken gedemonstreerd voor voedergewassen, akkerbouwteelten en groenten geteeld in open lucht. Naast de demonstratie op pioniersbedrijven en proefcentra komt ook het economische aspect van precisielandbouw aan bod.

Inagro is coördinator van het project ‘Precisielandbouw Teelten Open Lucht (SMART Crops)’. Het Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), Hooibeekhoeve (HH), Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs (PIBO), Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet (KBIVB), Praktijkcentrum voor land- en tuinbouw (PCLT) en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) zijn partners. De financiering van dit demonstratieproject wordt volledig gedragen door het Departement Landbouw en Visserij.

De focus van het project ligt op het gebruik van innovatieve precisielandbouwtechnieken die de plantaardige productie trachten te optimaliseren. Hierbij worden verbeteringen gedemonstreerd op het moment van planten/zaaien, tijdens het groeiseizoen met gewassensing en bij het meten van opbrengsten. SMART Crops tracht landbouwers voldoende handvaten te geven om strategisch na te denken over de implementatie van precisielandbouw op hun bedrijf.

Voedergewassen, akkerbouwteelten en groenten geteeld in open lucht worden vooruit geschoven omdat gelijkaardige precisielandbouwtechnieken en -principes hier van nut zijn. Enkele concrete innovaties worden opgevolgd en gedemonstreerd op praktijkbedrijven en proefcentra. Deze innovaties detecteren de aanwezige variatie met sensoren op tractoren, drones of rooiers en geven reden tot plaatsspecifiek planten, bemesten of bespuiten.

Werking PIBO-Campus

Uitvoeren van demonstratieve proeven in aardappelen en wintertarwe met betrekking tot:

Aardappelen:

  • Variabel poten

Wintertarwe:

  • Gewassensing met sensoren
    • Yara-N sensor: op basis van chlorofylgehalte variabel N strooien (3e fractie)
  • Plaatsspecifiek bemesten
    • Variabel 3e fractie N strooien  o.b.v. chlorofylmeting door Yara-N sensor
  • Opbrengstmeting
    • opbrengstkaart (door Euro Loonwerken bvba)

Beide proeven werden een eerste keer uitgevoerd in 2017. Voor oogstjaar 2018 zijn we nog op zoek naar een perceel wintertarwe. Ben jij geïnteresseerd? Stuur dan een mailtje naar jolien.bode@pibo.be of bel 012 39 80 55. Opgelet, de spoorbreedte van de tractor met de meststoffenstrooier bedraagt 2,20 m. 

variabel bemesten met de Yara N-sensor  in wintertarwe 

Looptijd project

1 maart 2017 – 28 februari 2019