VZW
PIBO-Campus

Pagina afdrukken

DIF provincie Limburg: Hou vocht in de bodem

Projectomschrijving:

Aan de hand van dit project worden landbouwers ertoe aangezet het aanwezige bodemvocht na de winter beter in de bodem te houden en ook de aanlevering van bodemvocht via capillaire werking te stimuleren/behouden. Dit bevordert de jeugdgroei van de voorjaarsteelten zonder beroep te doen op irrigatiewater om de teelt op de starten. Om hiertoe te komen wordt het geheel aan bodembewerkingen, die door de landbouwer wordt uitgevoerd, in kaart gebracht en desgevallend op bepaalde momenten een alternatieve methode aangelegd waarmee vochtverlies uit de bodem kan worden beperkt. Op verschillende momenten in het voorjaar kan een teler namelijk, door het nemen van de juiste beslissingen, een wezenlijke verbetering van de bodemvochtbeschikbaarheid realiseren.

De belangrijkste beslissingsmomenten voor bodembewerking worden daarom onderverdeeld in volgende 4 categorieën:

  1. Bewerkingen voorafgaand aan de diepe bodembewerking (in het voorjaar)
  2. De diepe bodembewerking
  3. Zaaibedbereiding
  4. Zaaitechniek

Door een combinatie van proefplatformen en een gerichte communicatiestrategie, zullen de verbeterde technieken wat betreft bodemmanagement ingang vinden bij de loonwerkers, akkerbouwers en veehouders. Dit vraagt een specifieke aanpak i.f.v. het bedrijf – en bodemtype en vaak ook de teelt. Op deze proefplatformen wordt telkens de gangbare praktijk vergeleken met één of meerdere verbeterde technieken. Deze technieken worden geselecteerd i.f.v. de specifieke situatie op het terrein, rekening houdende met alle beschikbare kennis en ervaring van telers, adviseurs, onderzoekers en constructeurs.

De proefplatformen worden verdeeld tussen Haspengouw (PIBO-Campus) en de Kempen (PVL) zodat de meest voorkomende bodemtypes in Limburg omvat worden. De gedemonstreerde technieken zullen een meerwaarde bieden in droge omstandigheden, maar hebben ook hun nut in normale – nattere – omstandigheden, gezien de weersomstandigheden niet op voorhand te voorspellen zijn. De gedemonstreerde technieken moeten leiden tot een betere opkomst en jeugdgroei van teelten in het voorjaar en de vroege zomer. Bijkomend neemt hiermee de irrigatiebehoefte af en kunnen de teeltkosten worden beperkt. In een aantal gevallen kan het zelfs leiden tot een verhoging van de gewasopbrengst en -kwaliteit in vergelijking met de bestaande technieken.

De communicatiestrategie is gericht op nieuwsflashes die de informatie omtrent de verschillende bodembewerkingen snel bij de landbouwers brengt. In iedere regio worden er eveneens 2 demomomenten georganiseerd waarbij alle geïnteresseerden uitleg krijgen rond de resultaten en op het veld het effect van de uitgevoerde grondbewerkingen kunnen zien. Naargelang het bodemtype, de teelt en de omstandigheden is er ruimte voor differentiatie.

Rol PIBO-Campus en projectpartner(s):

PIBO-Campus is promotor van dit project. Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw is projectpartner. Zowel PIBO-Campus als PVL staan in voor de aanleg- en opvolging van verschillende proefplatformen.

Looptijd: 1/1/2022 tot 31/12/2023

Proefresultaten PIBO-Campus 2022 en 2023

Proefresultaten PVL 2022

Proefresultaten PVL 2023