VZW
PIBO-Campus

Pagina afdrukken

LEADER: Inzichten in nitraatuitspoeling naar oppervlakte- en grondwater in Voeren

met de steun van ELFPO

Situering project

Ondanks zware inspanningen vanuit de overheid en landbouwsector -bemestingsnormen, uitrijregelingen, bufferzones,… – is het aandeel MAP-meetpunten oppervlaktewater waarin de toegelaten nitraatconcentratie wordt overschreden (rode meetpunten), de laatste jaren amper gedaald. De oorsprong van de verhoogde nitraatconcentraties blijft in veel gevallen onbekend en de huidige aanpak lijkt op zijn grenzen te botsen. De vraag dringt zich op of de huidige cijfers enkel toe te schrijven zijn aan de huidige bemestingspraktijk of dat ook andere factoren (historische last in het grondwater, invloed van (hydro)geologie,…) een rol spelen. Monitoring van de nitraattoestand gebeurt op regelmatige basis door het CVBB, maar om de verhoogde concentraties te begrijpen (en indien mogelijk gericht aan te pakken), is het nodig de oorsprong van het nitraat te bepalen.

Het klopt dat een ondoordachte bemesting een negatieve impact heeft op de waterkwaliteit. Het is dan ook belangrijk efficiënt te bemesten op perceelsniveau, rekening houdend met een heel aantal parameters zoals beschikbare bodemvoorraad, nutriëntenbehoefte en opnamepatroon van geteelde gewassen, samenstelling en bemestingswaarden van (organische) meststoffen en toedieningstijdstip. Zelfs wanneer landbouwers met al deze factoren rekening houden, wordt de schuld van eventuele verhoogde nitraatconcentraties nog al te vaak in hun schoenen geschoven. Het is dan ook belangrijk aan te tonen dat er niet noodzakelijkerwijs een rechtstreekse link bestaat tussen beide gegevens en dat ook met andere factoren rekening dient te worden gehouden. In dit project wordt de situatie in Voeren nauwgezet bekeken. Resultaten en inzichten worden gecommuniceerd naar landbouwers en andere belanghebbenden om op die manier aan te tonen dat er niet altijd een directe link is tussen de bemestingspraktijk in de onmiddellijke omgeving van het meetpunt en de gemeten concentraties nitraat in het oppervlaktewater. Bovendien kunnen uit dit project ook inzichten voortvloeien welke interessant kunnen zijn voor andere rode meetpunten oppervlaktewater in de regio.

Werking PIBO-Campus

PIBO is nauw betrokken bij de uitvoering van het volledige project. Voor de selectie en opvolging van de geselecteerde landbouwpercelen zal gebruik worden gemaakt van eerdere ervaringen van PIBO in de regio. Daarnaast zal PIBO ook instaan voor het bemonsteren van het grond- en oppervlaktewater. Ook bij de verspreiding van inzichten en resultaten via voorlichtingsartikels en presentaties, zal PIBO een belangrijke rol spelen.

Looptijd project

1 januari 2018 – 31 december 2020