VZW
PIBO-Campus

Pagina afdrukken

LEADER: Blik op de bodem

met de steun van ELFPO

Situering project

Akkerbouw is afhankelijk van een gezonde en dus performante bodem. Nu bodemstaalnames volledig ingeburgerd zijn, worden op perceelsniveau reeds vele inspanningen geleverd om de bodem zo optimaal mogelijk te behandelen. Echter wordt het duidelijk dat deze inspanningen weinig invloed hebben op de variatie in het perceel, zodoende dat de opbrengst per perceel verre van uniform is en bijgevolg nog verre van ideaal. Met dit project wordt gepoogd om op intraperceelsvariabiliteit voor twee belangrijke parameters, pH en organische koolstof, in kaart te brengen om vervolgens deze weg te werken. Dit zal worden beoordeeld door het gewas te monitoren. Extra aandacht zal uitgaan om zowel de toepassingsmogelijkheden als resultaten dicht bij de landbouwers te brengen om zo een eerste instap in precisielandbouw toegankelijk te maken.

De doelstelling van het project is tweeledig. Enerzijds wordt er gefocust op precisielandbouw door de variabiliteit in pH en organisch koolstofgehalte in kaart te brengen. Anderzijds wordt er gefocust op bodemkwaliteit omdat er specifiek naar de pH en het organisch koolstofgehalte gekeken wordt. Beide parameters vormen de limiterende factoren voor een gezonde bodem. Er zal getracht worden om het gecombineerd effect van precisielandbouw én bodemkwaliteit te demonstreren. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van pH-gevoelige teelten zoals suikerbieten en wintergerst, twee teelten die kenmerkend zijn voor het Haspengouwse landschap.

Werking PIBO-Campus

PIBO-Campus volgde in de periode 2018 – 2020 5 proefpercelen op. Op 4 percelen werd een variabele toediening van landbouwkalk gedemonstreerd en op 1 perceel een variabele toediening van groencompost. De percelen waar variabel bekalkt werd vertoonden variatie in de pH, welke in kaart gebracht werd met de Veris MSP3 bodemscan. Het perceel waar variabel groencompost toegediend werd vertoonde de grootste variatie in het organisch koolstofgehalte (welk ook bepaald werd met bovenstaande bodemscanner).

Naast een demonstratie van het scannen van de bodem en het variabel toedienen van kalk of compost, werd getracht de variatie in de bodem te beoordelen a.d.h.v. mogelijke variatie in de gewasstand (in suikerbieten of wintergerst, beiden pH-gevoelige teelten). Dit gebeurde m.b.v. dronevluchten, waarbij NDVI- en NDRE-indices berekend werden. Tot slot werd getracht de mogelijke effecten van bekalken of het toedienen van groencompost te visualiseren in opbrengstkaarten. Dit volledige proces werd beoordeeld op praktische uitvoerbaarheid en enkele knelpunten werden blootgelegd.

Naast een praktische analyse van de uitvoerbaarheid werd ook getracht de effecten van bekalken en het spreiden van compost bodemkundig op te volgen. Hierbij werd ook gekeken naar de elektrische geleidbaarheid (EC) van de bodem, een relatief nieuw begrip in de bodemkunde.

Een overzicht van de realisaties en de belangrijkste (praktische) conclusies worden beschreven in het eindrapport.

Looptijd project

1 januari 2018 – 30 juni 2020