VZW
PIBO-Campus

Pagina afdrukken

DEMO: Bemesten met een plan? Ja dat kan!

Projectomschrijving:

De complexiteit van de nieuwe mestwetgeving in MAP6 maakt het voor een landbouwer niet eenvoudig om, tijdens het plannen van zijn bemesting, het overzicht te bewaken over de invulling van de bemestingsnormen op perceels- en bedrijfsniveau. De VLM stelde vroeger een planningstool in Excel ter beschikking, de BASsistent, maar biedt deze intussen niet meer aan. Om tegemoet te komen aan de nood van landbouwers om gebruik te kunnen maken van een gebruiksvriendelijk en overzichtelijk instrument tijdens het plannen van de bemesting, beogen we met dit project de afwerking en demonstratie van een online bemestingsplanning-tool. Dankzij deze tool kan een landbouwer op oordeelkundige, overzichtelijke en gebruiksvriendelijke wijze zijn bemesting plannen; een goede planning is immers essentieel om de waterkwaliteitsdoelen te halen. De tool geeft de landbouwer de mogelijkheid om zijn bemestingen beter te organiseren op basis van bemestingsnormen op perceels- en bedrijfsniveau en op basis van bemestingsadviezen. Op die manier kan hij ook voor de start van het bemestingsseizoen reeds controleren of zijn plan zal voldoen aan de geldende normen. De focus ligt op groenten en aardappelen, gezien de nitraatgevoeligheid van deze teelten.

De bemestingsplanning-tool zal gekoppeld worden aan de EVA-app (Eindelijk Vereenvoudigde Administratie). Deze app bevat vandaag reeds een module om bemestingen te registreren en te controleren of deze voldoen aan de bemestingsnormen, en bevat dan ook alle basisinfo van de betreffende percelen, teelten, mesttypes,… . Landbouwers zijn echter vragende partij voor een bemestingsplanning-tool. Om hieraan tegemoet te komen, gebeurde in het kader van twee lopende Leader-projecten in 2019 reeds al het voorbereidende werk voor de omvorming van de bemestingsmodule in de huidige EVA-app tot een bemestingsplanning-tool voor de akkerbouwteelten. De tool zelf willen we nu in dit demoproject concreet implementeren en demonstreren, met focus op groenten en aardappelen. Hoewel de module geïntegreerd zal worden in de EVA-app, is het de bedoeling om deze planner ook op zichzelf staand, dus los van de andere EVA-modules, te laten werken.

Rol PIBO-Campus en projectpartners:

PIBO-Campus is partner in dit project, Proefcentrum Fruitteelt is promotor. Andere partners zijn het Proefstation voor de groenteteelt, PCG, Inagro en het PCA.

PIBO-Campus neemt actief deel aan het ontwikkelen van de bemestingsplannings-tool. In het LEADERproject ‘Bewuster omgaan met bemesting en gewasbeschermingsmiddelen’ werd een excelversie voor de planner ontwikkeld. Deze excel wordt verder bijgewerkt in dit project. De uiteindelijke planner zal geprogrammeerd worden o.b.v. deze excel en de gebruikersschermen voor de planner die ook al in het voorgaand project ontwikkeld werden. Tijdens het programmeren (gestart in november 2020 door KunLabora uit Leuven) staan PIBO-Campus en pcfruit de programmeurs bij en wordt de tool functioneel getest.

De bemestingsplanner zal als volgt beschikbaar zijn voor geïnteresseerde landbouwers:

  • Gekoppeld aan EVA 3.0 (de laatste versie van de EVA-app, welke ook geprogrammeerd wordt door KunLabora, parallel met de bemestingsplanner). De koppeling met EVA 3.0 biedt als voordeel dat de gebruikers ook toegang hebben tot het luik ‘gewasbescherming’. De bemestingsplanner gekoppeld aan EVA 3.0 zal over alle functies beschikken, zoals het plannen van bemestingen op een niveau kleiner dan het verzamelaanvraag-perceelsniveau (het zogenaamde ‘deel-perceel’ niveau: de kleinste eenheid binnen een verzamelaanvraag-perceel dat uniform bewerkt wordt)
  • Losstaand van EVA 3.0: in deze versie van de planner zal gewerkt kunnen worden tot op verzamelaanvraag-perceelsniveau (en niet tot op ‘deel-perceel’ niveau).

Na het programmeren, waarvan het einde voorzien wordt in februari 2021, wordt de tool getest door pilootbedrijven. PIBO-Campus zal minsten 3 pilootbedrijven met aardappelen en/of groenten begeleiden in het gebruik van de planner. Problemen/aandachtspunten worden teruggekoppeld naar pcfruit om de planner waar nodig verder aan te passen.

Na het testen van de tool door de pilootbedrijven wordt de planner gedemonstreerd naar een ruimer publiek. Daarenboven zal PIBO-campus samen met pcfruit een korte handleiding voor het gebruik van de planner uitwerken.

Looptijd: 1 maart 2020 – 28 februari 2022