VZW
PIBO-Campus

Pagina afdrukken

DEMO: Droogtekaarten voor aardappel en maïs

Projectomschrijving:

Het project beoogt om droogtekaarten op te maken en hier een concrete vervolgbewerking aan te koppelen, zoals variabel poten/zaaien/irrigeren/bemesten.

In kader van de droogte-/hitteproblematiek waar we de laatste jaren alsmaar meer mee te maken krijgen, en waartoe de kans in de toekomst enkel toeneemt, wil dit project zich richten op droogtegevoelige teelten, met name maïs en aardappelen. De impact van droogte varieert echter sterk tussen de percelen en ook op perceelsniveau kunnen er verschillen zijn. Vandaar wordt met voorliggend project getracht om dit onderscheid voor de landbouwer in beeld te brengen door de opmaak van droogtekaarten. Hiervoor wordt gekeken naar vrij toegankelijke farm management systemen. Zo zijn Sentinel-2 satellietbeelden gratis beschikbaar voor de teler, o.a. via WatchITgrow, maar ook via andere kanalen. Het interpreteren van deze beelden in periodes van droogte moet leiden tot een betere afbakening van de droogtegevoelige zones in het perceel. Telers die beschikken over een watervoorraad kunnen op deze effecten inspelen door gericht te irrigeren maar voor de meerderheid van de aardappel en maïstelers is dit niet het geval. In voorliggend project worden in een eerste fase droogtekaarten opgesteld en vervolgens wordt het teeltmanagement hier op afgesteld.

Hierbij zal de focus liggen op technieken die breed toepasbaar zijn, zoals het variabel poten van aardappelen en het variabel zaaien van maïs waarbij er verder uit mekaar gepoot of gezaaid wordt in de droogtegevoelige zones aan de hand van satellietbeelden van droge/afgelopen jaren. Wanneer irrigatie in aardappelen de gangbare praktijk is, kan ook gekeken worden naar variabele watergift.

Verder verdient ook bodemkwaliteit de nodige aandacht, waarbij in kader van droogteproblematiek vooral gekeken wordt naar het koolstof-/humusgehalte van de bodem gezien de bijdrage hiervan aan de waterhuishouding en technieken om deze (variabel) te optimaliseren. In dit kader zal er meer compost of andere bodemverbeterende middelen toegediend worden in de droogtegevoelige zones.

Ook bemesting is een aandachtspunt in kader van droogte en vereist een aangepaste aanpak, aangezien de droogtegevoeligheid van de teelten ook een gekende problematiek omtrent nitraatresidu’s impliceert.

Rol PIBO-campus en projectpartners

Bodemkundige Dienst van België is promotor van het project. PIBO-Campus is copromotor samen met Proefcentrum voor de Aardappelteelt, Hooibeekhoeve en Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw.

PIBO-Campus legt onder andere demonstratievelden aan en ondersteunt bij de aanmaak van de droogtekaarten. Op deze percelen zal de gewasontwikkeling gemonitord worden met op het einde van het groeiseizoen een opbrengstbepaling en sortering (in het geval van aardappelen). Ook de organisatie van voorlichtingsactiviteiten (studieavonden, demo’s, …) en communicatieactiviteiten (nieuwbrieven, sociale media, …) komen aan bod.

Door alle partners samen werd er aan een brochure geschreven die u hier (Brochure_droogtekaarten ) kan terugvinden. Daarnaast werd er een een webinar ‘Variatie in kaart: bij droogte een droogtekaart, op de tractor als taakkaart’ georganiseerd. Deze webinar kan u via deze link herbekijken.

Looptijd: 15/03/2021 – 14/03/2023