VZW
PIBO-Campus

Pagina afdrukken

AOF: Bodemverdichting vermijden en herstellen

Situering project

Het doel van dit project is landbouwers sensibiliseren over het belang van een goede bodemstructuur. Een goede structuur heeft een positief effect op de gewasopbrengst en bevordert de opname van nutriënten waardoor minder bemest moet worden. In dit project zal aangetoond welke opbrengstdaling een verdichte bodem als gevolg heeft, hoe bodemverdichting kan worden vermeden en hoe een verdichte bodem kan worden hersteld in een ideaal bodem voor gewassen.

Werking PIBO-Campus

Er zal getracht worden om het effect van bodemverdichting te visualiseren a.d.h.v. de groei van groenbemesters.

Voor de zaai van gele mosterd zal het veld opgedeeld worden in verschillende zones die bewerkt worden op hoge en lage bandenspanning. Dwars over deze objecten zullen diepe en ondiepe bewerkingen worden uitgevoerd om de verdichte bodem al dan niet te herstellen. Op deze manier kan een uitgebreid proefveld worden aangelegd.

Metingen/waarnemingen:

  • Meting van bodemverdichting met penetrologgers (zie foto)

  • Visuele waarneming stand van het gewas volgens een rapportcijfer 0-10. Dit zal uitgevoerd worden op 3 tijdstippen gedurende de groei van het gewas.
  • Opbrengst van de gele mosterd als indicatorplant voor de andere akkerbouwgewassen.

Individuele landbouwers die vragen hebben over bodemverdichting of die vermoeden dat ze te maken hebben met een sterk verdichte bodem zullen begeleid worden en op hun percelen zullen eenvoudige praktijk proeven worden aangelegd.

Looptijd project

20 december 2015 – 20 december 2017