VZW
PIBO-Campus

Pagina afdrukken

LEADER: C-klimaat Haspengouw

Projectomschrijving:

Het is duidelijk dat goed bodembeheer, in het bijzonder met het oog op een goed organische stofgehalte, onder de aandacht gebracht moet worden. Uit de statistieken van de Bodemkundige Dienst blijkt namelijk dat meer dan 1 op 3 percelen met een te laag koolstofgehalte kampt. Nochtans biedt een gunstig organische stofgehalte tal van voordelen, zowel voor de landbouwer (betere waterhuishouding, minder erosie, betere productie, beter bestand tegen de klimaatverandering,…) als voor het milieu (opslag van koolstof, minder nutriëntenverliezen, meer biodiversiteit, …). Het verbeteren van de bodemkwaliteit door een optimalisatie van organische stof is dan ook opgenomen in MAP 6.

Binnen het project ligt de focus op precisielandbouwtechnieken waarvan landbouwers gebruik kunnen maken voor het optimaliseren van het organische stofgehalte. Bij 7 percelen zal o.a. de variatie in organische stof in kaart worden gebracht met de Veris MSP3 bodemscan om vervolgens de 4 percelen met de grootste variatie te selecteren en verder op te volgen. Door de link te leggen met verschillen in vochtretentie, productie,… kan het belang van een goede bodemkwaliteit op een zeer visuele manier aan de landbouwers worden voorgesteld zodat zij hiervan de meerwaarde inzien. Om die reden zal er op elk perceel gedurende één groeiseizoen een droogtegevoelig gewas (vb. aardappelen) opgevolgd worden. Via een variabel toediening van compost kan vervolgens de variatie in organische stofgehalte binnen de percelen worden weggewerkt. Zeker bij grote, hellende en samengevoegde percelen, welke in regio Haspengouw veel voorkomen, kunnen grote verschillen binnen percelen aanwezig zijn en is het belangrijk dat hier op kleinere schaal aan kan worden gewerkt. Dit met het oog op het homogener maken van het perceel op vlak van koolstofgehalte. Hierna zullen de toegepaste technieken geëvalueerd worden.

Rol PIBO-campus en projectpartners:

PIBO-campus is promotor van dit project, partners zijn Bodemkundige dienst van België vzw (copromotor), Boerenbond vzw, Vlaamse Landmaatschappij.

PIBO-campus staat in voor de coördinatie van de verschillende precisielandbouwtechnieken alsook de opvolging van de verschillende percelen naar gewasgroei, opbrengst en sortering (in geval van aardappelen).

Looptijd: 01 november 2019 – 30 april 2022

Het volledige eindverslag kan u hier terugvinden.