VZW
PIBO-Campus

Pagina afdrukken

LEADER: Structurele aanpak van specifieke knelpunten op weg naar een goede waterkwaliteit

Projectomschrijving

Het nieuwe mestactieplan (MAP 6) heeft verschillende nieuwe maatregelen genomen om de kwaliteit van het oppervlaktewater in Vlaanderen te verbeteren. De Europese doelstelling bepaalt dat het oppervlakte water op 95% van alle meetpunten minder dan 50 mg Nitraat per L mag bevatten. In MAP 6 heeft Vlaanderen die richtlijn een andere invulling gegeven door te werken met afstroomgebieden. Binnen een bepaald afstroomgebied moet het gemiddelde nitraatgehalte van de verschillende meetpunten lager zijn dan 18 mg per L. Deze benaderingswijze heeft zijn verschillen. In de praktijk blijkt echter dat ongeacht de benaderingswijze er heel wat probleempunten zijn die zelfs mits ingrijpende maatregelen geen verbetering lijken te vertonen. Zo zijn er in de praktijk meetpunten die ondanks 10 jaar aan inspanning geen positieve evolutie vertonen. Deze vaststelling is erg demotiverend voor de landbouwers in kwestie en de daaruit volgende demotivatie dreigt het gehele mestbeleid te ondergraven. Indien in de ogen van de landbouwers ‘niet verbeterbare meetpunten’ een druk blijven leggen op hun vrijheden en mogelijkheden daalt de motivatie om de goede praktijken te blijven handhaven op plaatsen waar die verbetering wel nog mogelijk is.

De doelstelling van het project is specifiek het aanpakken van nitraatrijke meetpunten (bronnen) met een historisch karakter d.w.z. meetpunten die reeds vele jaren systematisch hoge nitraatconcentraties laten optekenen. Het project wil deze meetpunten aanpakken d.m.v. een participatief proces in samenwerking met de landbouwers rond bepaalde meetpunten.

Het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB) heeft reeds aansluiting op bestaande werkgroepen rond specifieke meetpunten en gebieden. Aangezien alle Limburgse partners van het CVBB zijn opgenomen binnen de projectaanvraag kan de werking van deze bestaande werkgroepen worden geïntensiveerd. Voor enkele specifieke meetpunten zullen zeer concrete oplossingen besproken worden met de landbouwers om tot vooruitgang te komen.

De doelstelling van het project is om op 2 à 3 plaatsen door samenwerkingsverbanden met landbouwers tot een structurele verbetering te komen van de waterkwaliteit op een specifiek meetpunt. Op deze manier kunnen die intensieve samenwerkingsverbanden een voorbeeld zijn voor andere regio’s in Vlaanderen.

Rol PIBO-campus en projectpartners

Inhoudelijke partner (Promotor: PVL, co-promotor: Boerennatuur)

Looptijd

1 december 2020 – 30 november 2022