VZW
PIBO-Campus

Pagina afdrukken

LEADER: Koolstofcirkels

Projectomschrijving:

In ‘Koester de Koolstof’ werd er geëxperimenteerd met de innovatieve BRF-techniek (Bois Raméaux Fragmentés). Er werd nagegaan of de restfractie van houtsnippers, vrijgekomen uit beheer van houtkanten gebruikt kan worden als bodemverbeteraar op nabijgelegen akkerbouwpercelen. De positieve ervaringen uit dat project en o.a. de actuele problemen rond afvalhout in andere sectoren in de regio tonen aan dat er nog veel mogelijkheden zijn om deze innovatieve techniek toe te passen op nieuwe plaatsen. Denk maar aan hout dat bijvoorbeeld vrij komt uit boomkwekerijen en plantages die na versnipperen ingewerkt kunnen worden op reguliere akkerbouwpercelen met specifieke problemen (nat, verdicht, erosiegevoelig, …).

De eerste resultaten van het inwerken van houtsnippers op reguliere akkerbouwpercelen zijn positief op vlak van gehalte organische stof. Ook de gewasopkomst- en opbrengstmetingen laten uitschijnen dat de BRF-techniek veel potentie heeft als landbouwkundige toepassing. Het inwerken van organisch materiaal in de bouwvoor kan echter nog andere interessante voordelen opleveren: grond wordt lichter bewerkbaar, betere infiltratie van regenwater, positieve invloed op bodemstructuur, minder gevoelig aan erosie, … . Om het exacte effect van BRF op deze factoren te testen voorzien we de aanleg van 2 proeven met specifieke problemen (verdicht, nat, erosiegevoelig, moeilijk bewerkbaar).

Volgende innovatieve demoproeven worden opgezet:

  • in een fruitteeltplantage, waarbij gezocht wordt naar de meest gunstige methode (economisch-technisch) om het hout te valoriseren; waarbij ook wordt gekeken naar oplossingen voor de knelpunten die naar voren komen zoals de aanwezigheid van ijzerdraad in de bomen;
  • op akkerbouwbodems met een specifiek probleem (verdicht, nat, moeilijk bewerkbaar, erosiegevoelig).

De fysische en chemische bodemkwaliteitsparameters zoals infiltratiesnelheid, stikstofvoorraad en reststikstof, na de toediening van houtsnippers, zullen worden opgevolgd alsook de effecten op de gewasontwikkeling en opbrengst. Bijkomend worden er analyses gedaan op de verschillende fracties van verschillende houtsoorten met het oog op de toepasbaarheid.

Tenslotte willen we in overleg gaan met de bevoegde overheidsdiensten rond afval- en mestwetgeving om bij te dragen tot een goed en praktisch bruikbaar wettelijk kader voor de toepassing van de techniek.

Rol PIBO-Campus en projectpartners:

De promotor van het project is Agrobeheercentrum Eco². PIBO-campus is co-promotor samen met Bodemkundige dienst van België, Proefcentrum Fruitteelt en Boerenbondvereniging voor Innovatieve projecten. De inhoudelijke partners zijn: Openbare afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse gewest, Vlaamse landmaatschappij, Provincie Limburg, Regionaal landschap Haspengouw en Voeren.

Door PIBO-Campus werden er in 2019 o.a. 2 proefvelden aangelegd op akkerbouwpercelen gelegen in de omgeving van Tongeren. Deze proefvelden worden voor de periode 2019-2021 a.d.h.v. standaardgrondontleding, N-index, N-voorraad, analyse houtsnippers, infiltratiemetingen, regenwormentelling en gewastellingen opgevolgd. Daarnaast worden er demo’s georganiseerd rond de toediening van houtsnippers op verschillende percelen.

Looptijd:  1 januari 2019 tot 30 juni 2021