VZW
PIBO-Campus

Pagina afdrukken

Landbouw-Natuur: Haspengouws proefplatform, climate farming met focus op agrobiodiversiteit

Korte projectomschrijving

Het huidige akkerlandschap is gekenmerkt door intensieve landbouwactiviteiten, dit met oog voor kwaliteit en kwantiteit van de oogst. Dit leidt tot slechtere leefomstandigheden voor vele dieren, met name in kader van habitat, nest- en voedselvoorziening. Voor verschillende diersoorten is er daarom een soortenbeschermingsprogramma opgesteld De inzet van landbouwers speelt hierin een belangrijke rol. In regio Haspengouw zijn enkele van deze soorten aanwezig, waaronder akkervogels, vleermuizen, de wilde hamster en bruine kiekendief. Bovendien zijn maatregelen die goed zijn voor de akkerbiodiversiteit over het algemeen ook goede anti- erosiemaatregelen. De doelstellingen van dit project kaderen binnen een beter landbouwbeheer voor akkervogels, maar ook andere soorten zoals de hamster.  

 Fase 1 focust op voedselvoorziening voor akkervogels in de zoektocht naar klimaat-neutrale landbouwpraktijken op een proefplatform in Rutten, met ook een focus op algehele agrobiodiversiteit. Er zal gekeken worden naar de samenstelling van verschillende bloemenmengsels. Deze stroken hebben een dubbele functie, rechtstreekse voedselvoorziening voor akkervogels door productie van granen en zaden, en onrechtstreekse voedselvoorziening door verhoogde diversiteit en abundantie van ongewervelden. Vanggewasmengsels zullen ook opgesteld worden met een focus op voedselbeschikbaarheid voor akkervogels. Innovatieve screeningmethodes voor ongewervelden zullen demonstratief gebruikt worden en vergeleken met traditionele telsystemen zoals Malaisevallen en kleurkommen. Akkervogelwaarnemingen zullen het hele jaar rond uitgevoerd worden aan het proefplatform. Vanuit het oogpunt van het verdienmodel van de landbouwer zal er ook gekeken worden naar  voorkomen van ongewenste soorten via natuurlijke predatoren (roofvogels).  

 Fase 2 van het project focust op landbouwmaatregelen voor de wilde hamster. PIBO-Campus heeft vaak percelen die onder het hamstergebied Widooie vallen. De arenstripper is enkele jaren geleden reeds naar voren geschoven als een passende maatregel in het kader van de hamster, daar deze voor langere beschutting zorgt voor de hamster. Dit kan echter ook voordelen hebben voor akkervogels. Helaas zijn er nog knelpunten die ruimer gebruik van de arenstripper verhinderen. Binnen de huidige wetgeving zou het overblijvende stro te vroeg gemaaid moeten worden voor inzaai van een vanggewas. Dit project onderzoekt mogelijke oplossingen voor dit probleem, waaronder kiemende tarwe (gemorst zaad bij oogst) als vanggewas. Gelijktijdig zal ook het probleem rond cichorei opslag in wintertarwe, een prominenter probleem bij gebruik van de arenstripper, geanalyseerd worden. Verder zal variërende stoppelhoogte en frequentie van verkorting onderzocht worden. Akkervogels kunnen hierbij gemonitord worden aan dit perceel, vooral in kader van voedselbeschikbaarheid. 

Looptijd: 01/01/2023 – 31/12/2024