VZW
PIBO-Campus

Pagina afdrukken

Water-Land-Schap

Projectomschrijving:

Het doel van het programma Water-Land-Schap is om problemen met water in landelijke gebieden in onderlinge samenhang op te lossen, in nauwe samenwerking met de gebruikers van het gebied zoals landbouwers en bedrijven, bewoners en landschapsbeheerders.

De beoogde output van het programma is een sterkere landbouw, een duurzame watervoorraad, een goede waterkwaliteit, een opvang van teveel aan water zowel in bebouwde omgeving als in natuurlijke systemen en een sterker landschap in het gebied. Het programma wil daarbij rekening houden met de extra stress die de klimaatverandering op het watersysteem zal zetten.

De oproep Water-Land-Schap verzamelde voorstellen voor initiatieven om watergebonden problemen aan te pakken. Daaruit werden 14 voorstellen geselecteerd, die gebundeld worden in het landinrichtingsproject Water-Land-Schap. Dat beoogt een klimaatrobuuste landbouw, een duurzame watervoorraad, een goede waterkwaliteit, een opvang van teveel aan water zowel in bebouwde omgeving als in openruimtegebieden, en mooiere landschappen.

Eén van de geselecteerde voorstellen was het voorstel voor de Herk- en Mombeekvallei in Haspengouw. In dit gebied zal het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren samenwerken met landbouw- natuur- en landschapsorganisaties uit het gebied om de waterkwaliteit te verhogen. Het uiteindelijke doel is om op het einde van het project een allesomvattend ‘Inrichtingsplan’ voor de Herk- en Mombeekvallei af te leveren.

Rol PIBO-Campus en projectpartners:

De algemene coördinatie van WLS op Vlaams niveau gebeurt door VLM, VMM, ANB en het Dept L&V. PIBO-Campus neemt deel aan de projectgroep van het Landinrichtingsproject ‘Herk en Mombeekvallei’. Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren is projectleider van deze regionale cluster. Andere partners binnen deze cluster zijn de provinciale dienst Waterlopen, Watering Herk en Mombeek, het Limburgs natuurcentrum en pcfruit.

De rol van vzw PIBO-Campus in dit project is tweeledig:

  • Kennisuitwisseling met de betrokken partners in een ‘projectgroep’: kennis over gangbare akkerbouwpraktijken, GLB regelgeving, inzetten van groenbedekkers, erosiebestrijding, niet-kerend werken, … uitwisselen met het Regionaal Landschap en de andere partners. Binnen dit aspect was vzw PIBO-Campus in het najaar van 2019 reeds actief.
  • Demonstreren van maatregelen die positief zijn naar erosie en akkerbiodiversiteit aan landbouwers. Binnen dit gebied wordt een demonstratie aangevraagd met als onderwerp ‘erosiebestrijding en akkerbiodiversiteit’ (dit binnen de subsidie voor de Herk- en Mombeekvallei). Maatregelen die goed zijn tegen erosie en positief zijn voor de akkerbiodiversiteit, zijn bovendien ook gunstig voor de wilde Europese hamster (korenwolf). Aan beide doelen zal gezamenlijk gewerkt worden door het introduceren van een ‘hamstervriendelijke teeltrotatie’ enerzijds en door het creëren van meer bodembedekking in het voorjaar anderzijds.

Looptijd project:

Op 11 april 2019 werd het budget voor het Landinrichtingsproject Water-Land-Schap goedgekeurd door (toenmalig) Vlaams minister voor Omgeving en Landbouw Koen Van den Heuvel. Het project startte op deze datum. Er wordt 5 tot 10 jaar voorzien om te komen tot het allesomvattend ‘Inrichtingsplan’ voor de Herk- en Mombeekvallei.

De looptijd van de demonstratieactie ‘erosiebestrijding en akkerbiodiversiteit’ zal 3 jaar duren. De start wordt voorzien op 1 januari 2020, het einde op 31 december 2022.