VZW
PIBO-Campus

Pagina afdrukken

Plattelandplus – Limburgse suikermaïs

Projectomschrijving: 

Momenteel consumeren we in België suikermaïs die zo goed als altijd geïmporteerd wordt vanuit het buitenland. Wie op zoek gaat naar Belgische suikermaïs zal dit enkel vinden in een aantal
particuliere moestuinen waar suikermaïs tot op vandaag wordt geteeld. Dit is bijna ondenkbaar gezien het grote areaal dat maïs inneemt op het platteland. Echter gaat het hier om snij- of
korrelmaïs bestemd voor de veevoeding en niet de beoogde suikermaïs geschikt voor de humane consumptie.

Daartegenover staat dat de landbouwsector voortdurend op zoek is naar manieren om hun economische positie te versterken. Één van de mogelijkheden om dit te bewerkstelligen is het
verruimen van hun landbouwactiviteiten. De geïmporteerde suikermaïs in de winkelrekken vervangen door lokaal geteelde suikermaïs biedt hierin dan ook een belangrijke opportuniteit.

De kennis omtrent maïs bestemd voor de veevoeding is reeds vergevorderd. In het geval van suikermaïs bestemd voor de humane consumptie is dit nog helemaal niet het geval. Daarom richt
voorliggend project zich op de teelt van suikermaïs op Limburgse bodem zodat de lokale landbouwers hun inkomsten en marktpositie kunnen verbeteren. Dit door meer duidelijkheid te krijgen over de diverse aspecten die de teelt van suikermaïs typeert (teelttechniek, opbrengst, kwaliteitseisen geoogst product,͙ …). Ook het te behalen rendement en de lokale afzetmogelijkheden in Korte Ketens krijgen de nodige aandacht.

Om de verschillende onderdelen te behandelen zijn er verschillende acties geformuleerd gaande van het verzamelen van informatie tot het verankeren van duurzame afzetkanalen die ook na afloop van het project behouden blijven.

1) Literatuurstudie en teeltfiche
Om de (Limburgse) landbouwers zo volledig mogelijk te kunnen informeren, wordt in dit werkpakket alle beschikbare informatie opgezocht. Deze gegevens worden in een volwaardige literatuurstudie gegoten, welke een belangrijke houvast biedt aan de landbouwers. Daarnaast is ook een oefening omtrent de rendabiliteit van deze teelt van heel groot belang. De opmaak van een compacte teeltfiche zorgt tot slot voor een overzichtelijke weergave van de belangrijkste aandachtspunten die nodig zijn om de teelt te kunnen verbouwen.

2) Teelttechnische aspecten
Met de aanleg van demonstratiepercelen in 2022 en 2023 wordt niet alleen de teelt, die voor velen nieuw is, gedemonstreerd, maar kunnen bestaande vragen met betrekking tot de teelttechniek dieper worden onderzocht. De focus zal o.a. liggen bij de verschillende kwaliteitseisen, de arbeid die nodig is voor de manuele oogst, … . Daarnaast maakt ook de aanleg van een variëteitenproef en het toepassen van mechanische/geïntegreerde onkruidbestrijding deel uit van het project.

3) Uitbouw Korte Keten
Om de lokaal geteelde suikermaïs ook in de Limburgse, en bij uitbreiding Belgische, winkels aan te bieden, is de uitbouw van duurzame afzetkanalen essentieel waardoor de geïmporteerde
suikermaïs in de winkelrekken plaats zal maken voor de lokaal geteelde suikermaïs. Het doel is om in minimaal 3 winkels de lokaal geteelde suikermaïs in een Korte Keten verband aan te bieden aan de consument. New Green cvba beschikt over kennis en contacten binnen de lokale markt en engageert zich in het opzetten van deze (lokale) afzetkanalen.

Rol PIBO-Campus en de projectpartners:

PIBO-Campus is promotor van het project. CIAGO (Centrum voor innovatief agrarisch ondernemen) en New Green cvba zijn co-promotor.

Looptijd: 1/06/2022 – 30/06/2022