VZW
PIBO-Campus

Pagina afdrukken

DEMO: Bestrijden van onkruid en residu: een nieuwe aanpak in de akkerbouw

Korte projectomschrijving

Residu’s van gewasbeschermingsmiddelen verontreinigen het oppervlaktewater. Dit project stelt dan ook tot hoofddoel Limburgse en Vlaams-Brabantse landbouwers te demonstreren hoe de waterkwaliteit te verbeteren, enerzijds door puntvervuiling te vermijden. Anderzijds door het aanleggen van velddemo’s mechanische onkruidbestrijding met combinaties van chemisch-mechanische bestrijding. Bij de laatste rapportering van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in 2019 werden voor een aantal actieve stoffen die veel gebruikt worden in granen, suikerbieten, cichorei en witloof, overschrijdingen van de norm in het oppervlaktewater waargenomen. Door in deze grote teelten te streven naar een verminderd gebruik van herbiciden kunnen we het risico op waterverontreiniging significant verkleinen.

De nadruk ligt op sensibiliseren, met o.a. aandacht voor de nieuwe IPM-checklist in wintervergaderingen en een bedrijfsbezoek gekoppeld aan een workshop op de Bayer Forward Farm in Huldenberg. Op dit pionier-bedrijf informeert toeleverancier Bayer landbouwers sedert 2014 omtrent het correct omgaan met gewasbeschermingsmiddelen, met een zo laag mogelijke impact op mens en milieu. Een tweede spoor om landbouwers te sensibiliseren, is persoonlijke begeleiding van akkerbouwers en witlooftelers bij het gebruik van de ‘Fyteauscan’. Het betreft een bestaande digitale tool die de gebruiker-landbouwer duidelijk maakt
waar er op zijn of haar bedrijf een risico bestaat dat gewasbeschermingsmiddelen in het water terechtkomen. Er is een aparte fyteauscan voor Vlaanderen en Wallonië omdat de wetgeving verschillend is voor elk landsdeel. Voor veel akkerbouwers en witlooftelers uit Limburg en Vlaams-Brabant zorgen die verschillen voor een complexere bedrijfsvoering en teeltadministratie. Van dit project maken de projectpartners gebruik om de verschillen in wetgeving omtrent gewasbescherming (bufferzones langs oppervlaktewater, driftreductie, enz.) uit te pluizen en als synopsis beschikbaar te stellen aan landbouwers.

Om met dit project ook bij te dragen aan de doelstellingen van het mestbeleid, wordt een demoveld aangelegd ter verkenning van een nieuwe techniek, nl. vloeibare dierlijke mest in het voorjaar aanwenden in wintergraan en meteen ook inwerken met een precisiewiedeg om ammoniakemissies tegen te gaan.

Tot slot besteden we met dit project ook aandacht aan het mentaal welzijn van landbouwers. Je kan de maatschappijkritiek op landbouw immers niet los zien van het welbevinden van de ondernemers uit de sector. Menig landbouwer heeft bij het gebruik van een spuittoestel helaas zelf al negatief ervaren dat de perceptie van ‘pesticiden’ erg negatief is bij het grote publiek. Daarom koppelen we aan het bedrijfsbezoek op de Bayer Forward Farm een workshop die hen mondiger en weerbaarder zal maken voor maatschappijkritiek.

Looptijd: 01/01/2023 – 31/12/2024