VZW
PIBO-Campus

Pagina afdrukken

LEADER: Bouwen aan een betere bodem

Projectomschrijving:

Met het aanleggen van verschillende demoplatformen en het verspreiden van kennis willen we landbouwers sensibiliseren, informeren en een houvast bieden bij technieken die hun helpen in het verbeteren van hun landbouwgronden. Hiervoor werd het project in verschillende werkpakketen verdeeld met daarbij aandacht voor 3 verschillende bodemverbeterende technieken en de nodige communicaties en demonstraties.

WP1: Bodemverbetering a.d.h.v. groenbedekkers/vanggewassen

  • Demonstratieplatform groenbedekkers na granen

Hierbij worden er een aantal verschillende groenbedekkers ingezaaid na de oogst van de granen en opgevolgd a.d.h.v. bodemstalen, proefoogsten en gewasanalyses.

  • Demonstratieplatform vernietigen groenbedekker zonder glyfosaat

Hier zullen verschillende manieren worden gedemonstreerd om groenbedekkers in het voorjaar te vernietigen zonder het gebruik van glyfosaat. De getoonde technieken worden tijdens een demonstratie op het veld met elkaar vergeleken.

  • Demonstratieplatform vanggewassen na aardappelen

Omdat bij de zaai in het najaar het inzaaitijdstip én het type vanggewas een belangrijk effect heeft op de stikstofopname en ontwikkeling, zal na aardappelen het effect van het zaaitijdstip worden aangetoond door verschillende vanggewassen in te zaaien op 2 verschillende tijdstippen. Hierbij zal de stikstofopname worden opgevolgd via bodem- en gewasanalyses.

WP2: Bodemverbetering a.d.h.v. bodembewerkingen

  • Demonstratieplatform NKG na granen

Hierbij wordt de toepassing van niet-kerende grondbewerkingen, na de oogst van granen gedemonstreerd met een 5-tal verschillende machines, waaronder de nieuwste innovaties. De landbouwers kunnen zo het effect van de verschillende grondbewerkingen op de bodemstructuur en wortelontwikkeling van de groenbedekker(s) vergelijken.

  • Demonstratieplatform NKG na aardappelen

De toepassing van niet-kerende grondbewerking, na de oogst van aardappelen, wordt gedemonstreerd met een 5-tal verschillende machines. Aangezien de bodem dan doorgaans natter is en er ook vaker (oppervlakkige) verdichting als gevolg van het rooien aanwezig is, wordt hier een verschillend effect verwacht dan na granen in de zomer. Daarnaast resulteert een intense bodembewerking vaak tot meer mineralisatie en risico’s op een overschrijding van het nitraatresidu tijdens de campagne.

WP3: Bodemverbetering a.d.h.v. houtsnippers

De toediening van houtsnippers op akkers zorgt voor een toename in het organisch koolstofgehalte. Dit heeft een positief effect op de bodemstructuur, waardoor de aggregaatstabiliteit en waterinfiltratie verhoogt. Op hellende percelen zorgt dit ervoor dat zij beter bestand zijn tegen erosie t.g.v. hevige neerslag. Om de effecten van de toediening van houtsnippers op de bodem te demonstreren zal er een demonstratieplatform worden aangelegd waarbij de toediening van houtsnippers wordt vergeleken met een referentiekader waar geen houtsnippers worden ingebracht.

WP4: Communicatie

De communicatie die wordt gevoerd omtrent het project zijn onder te verdelen in 3 categorieën. Zo worden er ieder projectjaar diverse demomomenten georganiseerd. Maar vindt er ook een Brede verspreiding van de resultaten plaats via de landbouwpers, sociale media, informatievergaderingen, ….

Daarnaast kunnen landbouwers voor extra uitleg en advies ook direct bij de projectpartners terecht. Er zullen 15 landbouwers die begeleiding wensen omtrent het toedienen van houtsnippers beroep kunnen doen op de regiocoördinator van Boerennatuur Vlaanderen die hun hier wegwijs in maakt. Deze medewerker zal hun meer specifieke informatie bezorgen en begeleiden in de effectieve toediening van de houtsnippers op hun eigen landbouwpercelen.

Rol PIBO-Campus en projectpartners:

PIBO-Campus is promotor van het project. Daarnaast zijn ook BoerenNatuur Vlaanderen, de Bodemkundige Dienst van België en Innovatiesteunpunt als co-promotor betrokken bij het project. Als inhoudelijk partner maken PVL, Boerenbond, Gemeente Voeren en Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren tot slot ook deel uit van de projectgroep.

Looptijd: 1/06/2022 – 30/06/2024

Met steun van ELFPO.