VZW
PIBO-Campus

Lancering Droogte Innovatie Fonds Provincie Limburg 8 oktober 2020

1,25 miljoen euro voor duurzaam watergebruik in de Limburgse land- en tuinbouw

 

Water is een essentiële productiefactor in de land- en tuinbouw. De droogte van de afgelopen jaren heeft een enorme impact op de bedrijfsvoering. Om de weerbaarheid van de sector bij droogte te verhogen roept de Provincie Limburg het ‘Droogte Innovatie Fonds (DIF)’ in het leven. “Met dit fonds maken we 1,25 miljoen euro vrij voor waterbesparende en klimaatadaptieve maatregelen, alternatieve waterbronnen en projecten voor het bufferen, infiltreren en vertraagd afvoeren van water”, aldus Inge Moors (CD&V), gedeputeerde van Landbouw. Vandaag werd de jury geïnstalleerd die de subsidietoekenning zal adviseren en werd de eerste projectoproep gelanceerd. Hiermee kunnen tot 13 november aanstaande projecten worden ingediend, zo kunnen de eerste rond de jaarwisseling van start.

 

De jongste jaren is het waterpeil in onze beken en rivieren en het grondwater naar een kritisch punt gezakt. “De droogteperiodes van 2017, 2018 en 2019 laten nog steeds hun sporen na, ook in de land- en tuinbouw. De droogteperiodes werden in het verleden erkend als landbouwramp en ook dit jaar diende een periode van langdurige droogte zich al uitzonderlijk vroeg aan,” aldus gedeputeerde Inge Moors. “Op sectorniveau en door individuele landbouwers worden reeds diverse initiatieven genomen om zo efficiënt mogelijk met de schaarse watervoorraden om te gaan. Door een opeenvolging van de droogteperiodes en de te verwachten klimaatverandering kunnen we niet anders dan onze aandacht hiervoor verscherpen.”

Land- en tuinbouw belangrijk voor evenwichtige waterbalans

De provincie Limburg is pionier op het vlak van gebiedsgericht waterbeleid, zo bleek reeds uit de eerste uitgebreide waterstudie en –balansen die de provincie i.s.m. de Bodemkundige Dienst van België, de Katholieke Universiteit Leuven en de Vrije Universiteit Brussel eerder dit jaar heeft voorgesteld. Bij de opmaak van de dynamische waterbalans met afwegingskader en instrumenten voor een reactief en proactief waterbeleid, werd het hele Limburgse watersysteem met aanbod en behoefte in kaart gebracht. “Met deze waterstudie en -balans kunnen we structurele watertekorten voor sectoren en deelsectoren identificeren. Daarmee is Limburg de eerste provincie die investeert in een bruikbare tool voor het nemen van proactieve maatregelen en het voeren van gebiedsgericht crisismanagement”, aldus gedeputeerde Inge Moors.

De studie bevestigt dat de land- en tuinbouw een belangrijk aandeel in de Limburgse waterhuishouding vertegenwoordigt. Bovendien is de land- en tuinbouwsector de grootste beheerder van de open ruimte, waar water geborgen kan worden en kan infiltreren in de bodem om zo het grondwater te voeden. Hierdoor kan de agrarische sector een grote bijdrage leveren aan een evenwichtige provinciale waterbalans en kan zij helpen de waterbeschikbaarheid te herstellen.

Jaarlijks 250.000 voor innovatieve projecten

Om zoveel mogelijk opportuniteiten te valoriseren spoort provinciebestuur landbouwers, bedrijven en instellingen aan om met de beleidsaanbevelingen die voortvloeien uit de studie aan de slag te gaan. “De studie formuleert een aantal aanbevelingen die onze weerbaarheid tegen de droogte kunnen verhogen. Zo zit er bijvoorbeeld nog potentieel in ons grondwater, kan infiltratie de grondwatervoorraad verder verrijken en blijkt ook de beregening voor bepaalde teelten efficiënter te kunnen,” bevestigt gedeputeerde Inge Moors.

Het ‘Droogte Innovatie Fonds (DIF)’ moet landbouwers en andere geïnteresseerden warm maken hier een innovatief project rond uit te werken. “We mikken vooral op projecten die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Tot 2025 maakt de provincie hier jaarlijks 250.000 euro voor vrij. Land- en tuinbouwers, publiekrechtelijke of privaatrechtelijke instellingen, ondernemingen of samenwerkingsverbanden die op een innovatieve manier de watervoorziening voor de land- en tuinbouwsector bij langdurige en extreme droogte kunnen verhogen kunnen met de oproep van vandaag meteen een project indienen. Dit kan nog tot en met 13 november 2020 (12u00). De geplande investeringen moeten uiteraard op Limburgs grondgebied gebeuren,” aldus gedeputeerde Inge Moors.

Meteen aan de slag

Een zevenkoppige jury voorgezeten door gedeputeerde Inge Moors en bestaande uit Ruben Weytjens (weerman), Kristof Das (manager Agropolis Kinrooi), professor François Rineau (Centrum voor Milieukunde UHasselt) en vertegenwoordigers van het Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland en de provinciale diensten Landbouw en Platteland en Water en Domeinen zal de ingediende projecten beoordelen. “Vooral het innovatieve karakter, de potentiële impact op de Limburgse land- en tuinbouwsector, de kwaliteit en de (financiële) haalbaarheid wordt onderzocht. Deze overwegingen worden meegenomen in de beslissing die de deputatie uiteindelijk neemt,” verheldert gedeputeerde Inge Moors. De provinciale subsidie kan met andere steunmaatregelen worden gecumuleerd waardoor een multiplicator effect wordt gerealiseerd.

Voor gedeputeerde Inge Moors is het ‘Droogte Innovatie Fonds’ geslaagd wanneer de projecten een voorbeeld zijn voor andere bedrijven binnen de agrarische sector maar ook daarbuiten. “Het criterium dat misschien wel het sterkst zal doorwegen bij de beoordeling is dan ook dat de projecten hun resultaten delen en kennisopbouw creëren naar een zo breed mogelijk publiek in het bijzonder op de Limburgse land- en tuinbouwsector en al wie daar in actief is”, besluit gedeputeerde Inge Moors.

Het volledige subsidiereglement van het ‘Droogte Innovatie Fonds’ is terug te vinden op http://www.limburg.be/DIF.

De waterstudie kan worden geraadpleegd op www.limburg.be/waterbeleid

 

Contact

Kabinet gedeputeerde Inge Moors – Inge Verheyen – tel.: 011 23 70 96 – inge.verheyen@limburg.be

 

Voor meer informatie

Beleidsadviseur duurzame Landbouw Marlies De Muijnck– tel.: 011/23 74 35 marlies.demuijnck@Limburg.be

 

Provincie Limburg – Universiteitslaan 1 – 3500 Hasselt – info@limburg.be – +32 11 23 71 11 – http://www.limburg.be