VZW
PIBO-Campus

Bericht gedeputeerde Inge Moors i.v.m. coronacrisis 3 april 2020

Donderdag 2 april 2020

 

Betreft: steunmaatregelen land- en tuinbouwers tijdens coronacrisis

 

Beste land- en tuinbouwer

 

De coronacrisis die momenteel woedt, treft zowat alles en iedereen. Ook onze Limburgse land- en tuinbouwers delen in de klappen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan siertelers die hun verkoopsklare producten niet langer via de reguliere kanalen vermarkt krijgen, of aan de aspergetelers die door een gebrek aan arbeiders niet langer kunnen oogsten en hierdoor hun inkomen tot een fractie gereduceerd zien worden. Nu al wordt duidelijk dat de opgelegde maatregelen een grote economische impact zullen hebben op het Limburgse agrobusiness-complex.

Graag informeren wij u via deze weg over de maatregelen die zowel het federale als Vlaamse beleidsniveau tot op heden hebben genomen om noodlijdende bedrijven te ondersteunen.

De federale maatregelen die werden goedgekeurd hebben vooral betrekking op steun die belasting- en arbeidstechnisch van aard zijn. Zo voorziet de federale overheid in deze omstandigheden in een afbetalingsplan voor zowel de sociale werkgeversbijdragen, BTW-betalingen en verschuldigde bedrijfsvoorheffing om deze moeilijke periode te overbruggen. Tevens kan er onder bepaalde voorwaarden een uitstel dan wel een vrijstelling bekomen worden van de sociale bijdragen voor zelfstandigen. Voor uw werknemers die door deze omstandigheden niet langer aan het werk kunnen blijven voorziet de federale overheid het inzetten van tijdelijke werkloosheid door overmacht. Door het steeds dreigender wordend gebrek aan seizoensarbeiders is beslist dat seizoensarbeiders in plaats van de normale 65 dagen nu tot 200 dagen kunnen presteren onder het systeem van de plukkaart. Gedetailleerde info over de federale maatregelen kan u terugvinden via https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-voor-ondernemingen .

Gisteren heeft ook de Vlaamse Overheid bijkomende maatregelen aangekondigd ter ondersteuning van noodlijdende bedrijven. Bedrijven die niet verplicht dienen te sluiten maar in de periode maart-april een omzetverlies van meer dan 60% ondervinden, hebben recht op een compensatiepremie van 3000 euro. Bedrijven die hun locatie (deels) moeten sluiten (bvb. verbruikzaal, hoeveverkoop, marktverkoop) konden al een éénmalige hinderpremie aanvragen van 4000 euro, aangevuld met 160 euro per dag indien de sluiting langer duurt dan 21 dagen. Informatie en aanvragen van de premie kan via www.vlaio.be. Specifiek voor de sierteeltsector is de Vlaamse Overheid bezig met het oprichten van een noodfonds waaruit getroffen bedrijven een vergoeding kunnen bekomen voor bloemen en planten die niet tijdig verkocht geraakten. Land- en tuinbouwbedrijven kunnen ook een beroep doen op een tijdelijke waarborgregeling via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).

Via deze weg wil ik jullie ook informeren over ons korte keten platform “Limburg Smaakt naar Meer” dat sedert twee jaar werd opgestart door het provinciaal bestuur. In deze onzekere tijden trachten wij onze Limburgse land- en tuinbouwers maximaal te ondersteunen door bijzondere acties die inspelen op de Corona omstandigheden ruchtbaarheid te geven en te centraliseren. Heeft u een leuke, originele manier van hoeveverkoop? Laat het ons dan zeker weten. Dit kan door een mailtje te sturen naar info@limburgsmaaktnaarmeer.be.

Onze provinciale praktijkcentra (pcfruit vzw – PIBO-campus vzw – PVL vzw) blijven ook in deze periode sterk inzetten op kennisontwikkeling en zijn momenteel druk bezig met het opstarten en verder opvolgen van praktijkproeven die een rechtstreekse impact hebben op jullie bedrijfsvoering. Om evidente redenen werden heel wat rechtstreeks contactmomenten met land- en tuinbouwers geannuleerd, doch dit neemt niet weg dat de medewerkers van de praktijkcentra telefonisch en/of digitaal bereikbaar blijven. Aarzel dan ook niet om uw contactpersoon bij de betreffende praktijkcentra te contacteren indien u vragen moest hebben.

Tot slot wil ik mijn bijzondere appreciatie uitdrukken voor u die als land- en tuinbouwer zich in de eerste plaats dagelijks bekommert om onze voedselvoorziening. Deze tijd brengt ons meer dan ooit terug naar de basis. Een basis waar  jullie als producent een onmisbare schakel in zijn. Wij hopen dat de consument dit terug beseft en het belang van een duurzame en rendabele land- en tuinbouw in onze provincie samen met ons mag uitdragen.

 

Met vriendelijke groet,

Inge Moors

gedeputeerde voor Landbouw en Platteland