VZW
PIBO-Campus

Pagina afdrukken

Interreg: Leve(n)de Bodem

Situering project

“In de landbouw nam de productie per hectare in de laatste decennia enorm toe. Dat grote succes kent echter een keerzijde: het intensieve gebruik van de landbouwbodem zorgde voor een achteruitgang van de bodemkwaliteit. Door het gebruik van zware machines, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen… zijn we in een neerwaartse spiraal beland, waarbij de bufferende werking van de bodem verloren gaat. Om het tij te keren is een transitie in denken en doen van landbouwondernemers noodzakelijk en moet er ook nagedacht worden over hoe de bescherming van de bodem kan gewaardeerd worden. Het Interreg-project ‘Leve(n)de Bodem’ bestaat uit drie belangrijke pijlers: begeleiding door kennispendelaars, leren van elkaar in ondernemersgroepen en demonstraties van nieuwe technieken.

 In het kader van Leve(n)de Bodem werd de bodemIDee ontwikkeld. De bodemIDee brengt de chemische, fysische en biologische bodemkwaliteit van een perceel in kaart aan de hand van een aantal indicatoren en geeft dit grafisch weer in een sterdiagram. Samen met de kennispendelaar gaan een 200-tal landbouwers aan de slag om de bodemIDee toe te passen op één à twee percelen. Waar relevant wordt een aanpak voor herstel en verbetering afgesproken. De bodemIDee wordt in de loop van het project ook nog verfijnd en bijgesteld.

 Naast deze individuele begeleiding zijn er ook meer dan 20 regionale ondernemersgroepen gevormd, waarin landbouwers en loonwerkers samenkomen rond een bodemgerelateerd thema. Per thema worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd om kennis en ervaringen uit te wisselen tussen onderzoekers en ondernemers, maar ook tussen ondernemers onderling. Op het einde van het project wisselen de Vlaamse en Nederlandse ondernemersgroepen ook onderling kennis uit, via een bezoek aan elkaar. Een voorbeeld van een thema dat in heel veel groepen aan bod komt is ‘Organische stof en bodemleven’.

 Tenslotte organiseren de projectpartners ook demonstraties. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over methodes om organische stof op te bouwen in de bodem (stro, houtsnippers, potgrond, bokashi, stalmest, groenbedekkers). Ook verschillende mogelijkheden van bodembewerking komen aan bod, gerelateerd aan het belang van de structuur van het zaaibed. Andere demonstraties gaan over het vermijden van verdichting door onder meer het vaste rijpadensysteem en ook de evoluties in de precisielandbouw krijgen de nodige aandacht.

 Dankzij de samenwerking tussen de Nederlandse (ZLTO, Rusthoeve) en de Vlaamse partners (Inagro, PCG, Hooibeekhoeve, PIBOcampus, Provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Overheid, dienst VPO – Vlaams Planbureau voor Omgeving) en via de gezamenlijke website, nieuwsbrief en facebookpagina komt de kennis maximaal grensoverschrijdend bij de doelgroep terecht.”

 

Werking PIBO-Campus

PIBO-Campus zal zich in dit project met 3 taken bezighouden:

 • Organiseren van een grensoverschrijdende ondernemersgroep met Vlaamse en Nederlandse akkerbouwers in samenwerking met Rusthoeve/Delphy. Het thema is ‘Organische stofbeheer en bodemleven’.
 • Aanleggen van 5 demoproeven met als onderwerp koolstofmanagement, optimalisatie bodemgezondheid en innovatieve teelttechniek
  1 demoproef m.b.t. koolstofmanagement en optimalisatie bodemgezondheid werd reeds uitgevoerd in 2017. In 2018 worden de 4 resterende proeven aangelegd.
 • 17 landbouwers uit de regio begeleiden met de app ‘BodemIdee’. Deze app peilt naar 17 bodemparameters en geeft je een idee van de toestand van je bodem. Wil je hierover meer weten, lees dan dit artikel.We zijn hiervoor ook nog op zoek naar geïnteresseerde landbouwers. Heb je interesse om begeleid te worden via de app? Stuur dan een mailtje naar sander.smets@pibo.be of bel 012 39 80 55.

Realisaties 

 • Ondernemersgroep:
  • 08/03/2018: 1e samenkomst grensoverschrijdende ondernemersgroep ‘Organische stofbeheer en bodemleven’
 • Demoproefvelden
  • 2017: demoproef aangelegd m.b.t. koolstofmanagement en optimalisatie bodemgezondheid met groenbedekkers
  • 2018:
   • reeds aangelegde proefvelden
    • Drijfmest toepassen met schijfkouters in wintertarwe in het voorjaar, een opportuniteit voor focusbedrijven. Deze proef werd besproken tijdens de proefveldrondgang van PIBO-Campus op 30 mei 2018. De oogstresultaten zullen bekend gemaakt worden tijdens de graanvergadering van PIBO-Campus op 11/09/2018.
    • Bemestingsproef met drijfmest, groencompost, stalmest en kunstmest in maïs
    • Bestrijding van nematoden met groenbedekkers: inzaai van zomertarwe als voorvrucht voor de groenbedekkers
   • Gepland zomer 2018:
    • Demonstratie profielkuilbeoordeling kerend vs. niet-kerend werken

Looptijd project

1 oktober 2016 – 30 september 2019