VZW
PIBO-Campus

Pagina afdrukken

SALK: Duurzaam gebruik van dierlijke mest

InjecteurPVL

Situering project

De land- en tuinbouwsector wordt onder invloed van mechanisatiemogelijkheden reeds enkele decennia gekenmerkt door een sterke schaalvergroting. Dit gaat gepaard met een specialisering, die het landbouwgebruik in onze provincie regionaal heeft verdeeld. Typisch voor Noord-Limburg zijn de gespecialiseerde veehouderijen, namelijk melkvee-, varkens- en kippenhouderijen. In Zuid-Limburg vinden we daarentegen hoofdzakelijk gespecialiseerde akkerbouw- en fruitteeltbedrijven. Gevolg van deze differentiatie is dat er zich een scheefgetrokken verhouding van de productie en de behoefte van dierlijke mest voordoet. Met financiële steun uit het SALK (Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat) wil het project ‘Duurzaam gebruik van dierlijke mest’ hier een oplossing voor bieden. Dit zal gebeuren door mest uit het noorden van de provincie met georganiseerd transport en opslag afgestemd op de behoeften van de akkerbouwers af te zetten in het zuiden.

Limburgse en bij uitbreiding Vlaamse veehouders zullen in de nabije toekomst hoogstwaarschijnlijk meer mest moeten afzetten aan verlaagde mestnormen. In die zin is het dan ook zinvol om vlottere afzetmogelijkheden te creëren om zo toekomstperspectieven te bieden aan de veehouders. Aan de andere kant zal een verhoogde acceptatiegraad bij de akkerbouwers in Zuid-Limburg een daling van kunstmestgebruik in de hand werken. Dit zorgt er niet alleen voor dat bemesting een lagere kostenpost wordt voor de akkerbouwer, maar het zal ook het milieu ten goede komen alsook de vruchtbaarheid van de akkers door aanbreng van organische koolstof.

Doelstelling – werking PIBO-Campus

Het project beoogt de afzet van homogene (gemixte) mest met een gekende inhoud. Er zal door de akkerbouwer dus niet gewerkt moeten worden met forfaitaire mestinhouden. PIBO-Campus in Tongeren zal samen met PVL (Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw) in Bocholt instaan voor de coördinatie van het transport.

Het project zal in verschillende fases uitgevoerd worden:

  • Fase I (analyse van vraag en aanbod van dierlijke mest) en fase II (visie voor de pilotcase) zijn reeds achter de rug. Omwille van verschillende problemen (lokale overheden, buurtprotesten) heeft de uitvoering van het project vertraging opgelopen. Het is de bedoeling om in 2018 fase II en III aan te vangen en te finaliseren. 
  • Fase II: pilotcase (februari 2015 – november 2015): mest uit Noord-Limburg zal rechtstreeks worden getransporteerd naar de akkers in Zuid-Limburg.Na afloop van de test zal de gehele pilot worden geëvalueerd door betrokken bedrijven, partners en stuurgroep. Op basis van deze evaluatie wordt een plan van aanpak opgemaakt voor de bestendiging en opschaling van het projectconcept. Bij de uitwerking van dit plan van aanpak wordt maximaal rekening gehouden met de gestelde aanpassingen uit de evaluatie van de pilot. Indien de mogelijkheid er is om een coöperatieve op te richten en de stuurgroep beslist daartoe, zullen de statuten van de coöperatie uitgewerkt worden binnen dit werkpakket.
  • Fase III: Bestendiging (november 2015 – december 2017)
    In deze fase zouden de mestsilo’s een feit moeten zijn, hetgeen het mogelijk maakt om een buffer te creëren in het rustige seizoen. Bedoeling is om op lange termijn een zelfbedruipend systeem te creëren, waarbij een vertrouwensrelatie wordt opgebouwd tussen de    akkerbouwers uit het zuiden van de provincie enerzijds en de veehouders in het noorden van de provincie anderzijds.

Looptijd project

september 2014 – 2018 (precieze einddatum ligt nog niet vast)