VZW
PIBO-Campus

Pagina afdrukken

LEADER: Blik op de bodem

met de steun van ELFPO

Situering project

Akkerbouw is afhankelijk van een gezonde en dus performante bodem. Nu bodemstaalnames volledig ingeburgerd zijn, worden op perceelsniveau reeds vele inspanningen geleverd om de bodem zo optimaal mogelijk te behandelen. Echter wordt het duidelijk dat deze inspanningen weinig invloed hebben op de variatie in het perceel, zodoende dat de opbrengst per perceel verre van uniform is en bijgevolg nog verre van ideaal. Met dit project wordt gepoogd om op intraperceelsvariabiliteit voor twee belangrijke parameters, pH en organische koolstof, in kaart te brengen om vervolgens deze weg te werken. Dit zal worden beoordeeld door het gewas te monitoren. Extra aandacht zal uitgaan om zowel de toepassingsmogelijkheden als resultaten dicht bij de landbouwers te brengen om zo een eerste instap in precisielandbouw toegankelijk te maken.

De doelstelling van het project is tweeledig. Enerzijds wordt er gefocust op precisielandbouw door de variabiliteit in pH en organisch koolstofgehalte in kaart te brengen. Anderzijds wordt er gefocust op bodemkwaliteit omdat er specifiek naar de pH en het organisch koolstofgehalte gekeken wordt. Beide parameters vormen de limiterende factoren voor een gezonde bodem. Er zal getracht worden om het gecombineerd effect van precisielandbouw én bodemkwaliteit te demonstreren. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van pH-gevoelige teelten zoals suikerbieten en wintergerst, twee teelten die kenmerkend zijn voor het Haspengouwse landschap.

Werking PIBO-Campus

PIBO-Campus zal 4 percelen gedurende 2 jaar (2018 en 2019) opvolgen en demo’s organiseren. Het betreft percelen met zones met een te lage pH (5-6).

  • 3 percelen met rotatie wintertarwe (oogst 2018) -> wintergerst (oogst 2019)
  • 1 perceel met rotatie wintertarwe (oogst 2018) -> suikerbieten (oogst 2019)

Van de percelen wintertarwe zal bij de oogst in 2018 een opbrengstkaart gemaakt worden. Vervolgens zal er op de tarwestoppel een bodemscan uitgevoerd worden met de Veris MSP3 bodemscan. Op basis van de opbrengstkaart en de bodemscan wordt een variabele taakkaart voor organische bemesting en bekalking gemaakt. Het effect van deze variabele bekalking en bemesting zal beproefd worden door een opbrengstkaart te maken van de vervolgteelt in 2018 (wintergerst of suikerbieten). 

 

Looptijd project

1 januari 2018 – 30 juni 2020